รับพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

ขอบข่ายการลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร
โดย ผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
สนใจติดต่อ nbs.acsd@gmail.com

SLIP x NbS Courses
กำลังรับสมัคร
ทั้งหมด