‘Sci Seed Camp 3’ สานฝันคนพันธุ์วิทย์

โดยค่ายนี้พาน้องๆ ไปลงมือทำจริง!! ทดลองทางวิทยาศาสตร์จริงๆ!! ตามแลปของหลักสูตรต่างๆในสาขาที่สมัครมา และยังได้ค้นหาความชอบและความถนัดของตัวเอง แล้วมีกิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงค่ายในทุกๆรอบอีกด้วย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 • สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  • วัสดุศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เคมี-ชีววิทยาประยุกต์
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดกิจกรรม
บัดนี้
16 เม.ย.
21-26 เม.ย.
รับกลุ่มละ 200 คนเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท
Share this course
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
ส่วนลดค่าเดินทาง 5%

สำหรับการเดินทางด้วยมินิบัสของ พี พลัส เอ็กซ์เพรส (เส้นทางไปกลับ สุราษฯ-หาดใหญ่)
ดูเส้นทาง

ห้องพัก ระดับ 4 ดาว
ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
เสื้อค่าย
Free WiFi
รถรับส่งระหว่างโรงแรมและคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
อาหารและของว่างตลอดการเข้าค่าย
เกียรติบัตร
โครงการรับนักศึกษาที่ผ่านการเข้าค่าย Sci Seed
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ม.4- ม.6 (ม.4 กำลังจะขึ้น ม.5 , ม.5 กำลังจะขึ้น ม.6 และ ม.6 ที่จบแล้วและรอสอบเข้ามหาวิทยาลัย/ศึกษาต่อ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข้อกำหนด
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องนอนพักค้างคืน ณ สถานที่ที่คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดไว้ให้ได้ตลอดการอยู่ในค่าย
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของค่ายอย่างเคร่งครัด
หมายเหตุ

สำหรับคนที่จะลงหลายรอบ ช่วงระหว่างรอค่ายต่อไปจะไม่มีที่พักให้

วิทยากร
สอบถามเพิ่มเติม
Share this course
เลือกรอบลงทะเบียน
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย