Prompt Engineer เพื่อสนับสนุนการทำโครงงาน
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
21 พ.ค. (12.00)
27 พ.ค.
รับเพียง 190 ท่าน
999 บาท
สำหรับ ครู / นักเรียน จากโรงเรียนที่ไม่มี MOU กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
499 บาท
สำหรับ ครู / นักเรียน จากโรงเรียนที่มี MOU กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
Share this course
กลุ่มเป้าหมาย
ครูระดับมัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
วิทยากร
Offered by

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย