Economics for Low Carbon Economy

(หลักสูตรระดับเบื้องต้น) มุ่งสร้างองค์ความรู้ ด้านระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจกับความเชื่อมโยงของสิ่งแวดล้อม แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทำธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
27 ก.ย.
4-8 ต.ค.
รับเพียง 30 ท่าน
ฟรีค่าลงทะเบียน
**โครงการสนับสนุนให้ในส่วนของค่าธรรมเนียมการอบรม 4,000.- เท่านั้น **
Share this course
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหลักสูตรของโครงการ การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero และบุคคลทั่วไปมีความสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
สิ่งที่ต้องเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
วิทยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สอบถามเพิ่มเติม
กัญญาณัฐ แก้วอุทัย
nbs.acsd@gmail.com
Share this course
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย