การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ โครงการ T-VER ประเภทโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตรหลักเกณฑ์เกี่ยวหน่วยงานผู้ประเมินภายนอก
 2. กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
 3. การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ
 4. การรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 • โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
 • ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)
 • เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการ T-VER
 • ภาพรวมการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) (ISO14064-3: 2006)
 • การสำรวจทรัพยากรป่าไม้
  • ภาพรวมการสำรวจทรัพยากรป่าไม้
  • การสุ่มและกำหนดจำนวนแปลงตัวอย่าง
  • วิธีการตรวจวัดต้นไม้
 • เทคนิคการประเมินการกักเก็บคาร์บอนโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
 • เครื่องมือการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร
 • การรับรองระบบงาน (Accreditation) สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065: 2013)
 • ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (ISO14066: 2011)
 • การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3: 2006)
 • การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ (ISO 14064-3: 2006) (ต่อ)
 • ฝึกปฏิบัติ-การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
 • ทดสอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎี
 • เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ T-VER ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อฝึกทักษะการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
31 พ.ค.
17-19 ก.ค. / 24-25 ก.ค.
รับเพียง 30 ท่าน
ฟรีค่าลงทะเบียน
กรอกอีเมลสำหรับผู้สนใจ SLIP x NbS

เพื่อแจ้งเตือนการเปิดรับสมัครของ SLIP x NbS

Share this course
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามสาขาของโครงการ T-VER ที่มีความสนใจในการเป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ พร้อมพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
  • วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาพลังงาน ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาศาสตร์ ในสาขาสิ่งแวดล้อม ปิโตรเคมี วนศาสตร์ เกษตร ชีววิทยา เศรฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ หรือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก หรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 3. กรณีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ
  • สำหรับหลักสูตรโครงการป่าไม้ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้หรือการเกษตร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สำหรับโครงการทั่วไปต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตามสาขาและขอบข่าย (Secteral Scope) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
วิทยากร
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หรือ อบก.
สอบถามเพิ่มเติม
กัญญาณัฐ แก้วอุทัย
nbs.acsd@gmail.com
Share this course
สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย