อบรมเชิงปฏิบัติการ “Cloud Security & Zero Trust” โดย Accenture Thailand

จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Accenture Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นที่มาในการจัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันที่จัดอบรม
บัดนี้
7 มิ.ย. (12.00)
15-16 มิ.ย. / 13 ก.ค. - 29 ก.ย.
รับเพียง 50 ท่าน
ฟรีค่าลงทะเบียน
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
Share this course
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระดับปริญญาตรี (ทุกวิทยาเขต) ที่มีความสนใจในเรื่องความปลอดภัยในระบบคลาวด์ (Cloud Security)
มีความรู้เบื้องต้นหรือประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Basic Programming)
- โครงสร้างในการพัฒนาแอพพลิเคชัน (Application Development Stacks)
- การสื่อสารของคอมพิวเตอร์ (Networking and Communication Protocols)
- ระบบประมวลผลเสมือน (Virtualization and Containerization)
- การใช้งานเครื่องมือจากผู้ให้บริการคลาวด์ เช่น AWS Azure และ GCP

ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเกินจำนวนที่สามารถรับได้ จะจัดให้มีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโดยการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบทดสอบ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) ที่มอบให้โดยบริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนและทำปฏิบัติการครบ 100%

การสนับสนุนค่าที่พักระหว่างการอบรม จำนวน 10 ทุน

- สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิทยาเขตหาดใหญ่
- หากมีผู้แสดงความประสงค์ของการสนับสนุนมากกว่าที่จัดสรรค์ไว้ ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความจำเป็นของแต่ละบุคคลและคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
- ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าที่พักจะต้องมีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% มิเช่นนั้น จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับการสนับสนุนไปทั้งหมด

โอกาสในการได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าฝึกงาน หรือทำสหกิจร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศ

เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

วิทยากร
Offered by

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สมัครรับข่าวสารจาก SLIP

อัปเดตข่าวสารและคอร์สอบรมจากเราก่อนใคร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย